Procedure OM-zitting

Wanneer bent opgeroepen voor een OM-zitting, wilt u natuurlijk weten wat u precies kunt verwachten, welke vragen er gesteld kunnen worden, en hoe u hierop moet reageren. Het is lastig om u precies op de volledige zaak voor te bereiden, nu iedere zaak toch weer verschillend is. Een goede voorbereiding van de OM-zitting, vereist dus echt de bijstand van een gespecialiseerde advocaat, maar in het algemeen kunnen wij u wel informeren over het verloop van de OM-zitting.

Officier van justitie of gemandateerd parket-secretaris

De OM-zitting wordt geleid door een officier van justitie, maar ook komt het voor dat een gemandateerd parket-secretaris, namens de officier van justitie, de hoorzitting doet. Een parket-secretaris werkt in functie onder de officier van justitie en heeft een mandaat gekregen om namens de officier in het kader van OM-zittingen te doen

Het horen in het kader van een taakstraf van 121 tot en met 180 uur, een ontzegging van de rijbevoegdheid of een gedragsaanwijzing moet door een officier van justitie plaatsvinden. Bij taakstraffen t/m 120 uur mag de hoorzitting door een parket-secretaris worden gedaan.

Aankomst op het parket

Bij aankomst op het parket moet u zich melden bij de balie. U geeft daar uw naam door, en dat u komt voor een OM-hoorzitting.
U zult vervolgens worden doorgestuurd naar de wachtruimte. Let er op dat u op tijd verschijnt. U dient 15 minuten voor de OM-zitting aanwezig te zijn. In de meeste gevallen beginnen de OM-zittingen precies op tijd. Bent u verlaat, neem dan tijdig contact op met het OM. Op de oproeping vindt u het telefoonnummer van het parket.

Legitimatie

U moet zich desgevraagd ook kunnen legitimeren. Hoewel personen vanaf 14 jaar altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich moeten dragen, wijst de praktijk uit dat niet iedereen zich hieraan houdt. Vergeet dit dus niet!

Gesprek reclassering

Wanneer de OM-zitting is bedoeld om eventueel een geldboete en/of taakstraf op te leggen, kan er voor de OM-zitting nog een gesprek plaatsvinden met de reclassering. De reclassering zal in dat gesprek gaan kijken of er bepaalde zorgen zijn, of u hulp- en begeleiding nodig hebt, en of u in staat bent om een taakstraf te verrichten. De inhoud van het gesprek zal in de vorm van een advies aan de officier van justitie worden meegedeeld, die met dit advies rekening houdt in zijn strafoplegging.

Ruimte OM-zitting

U wordt in de wachtruimte opgehaald en geleid naar een kamer, vaak niet groter dan een kantoorruimte, waar de officier van justitie of parket-secretaris aanwezig is, soms vergezeld van een griffier. Het is een informele setting; gewoon een kamer met een tafel, stoelen, en een computer. Verder niets bijzonders.

Verloop OM-zitting

De OM-zitting verloopt volgens een vast stramien.

1. De officier van justitie zal vervolgens uw personalia doornemen, en kort uitleggen waarom er een hoorzitting is, en waarvan u wordt verdacht.
2. Dan zal de officier van justitie vragen of u op de aanklacht wilt reageren. U kunt dan uitleggen wat er volgens u is gebeurd, en wat u van de zaak vindt. Het zal geen uitgebreide bespreking van de feiten zijn. In het kort kunnen de verklaringen in het dossier worden besproken. De officier van justitie zal hierbij ook al aangeven hoe hij tegen de zaak aankijkt.
3. Vervolgens krijgt uw advocaat het woord om zijn visie over de zaak te geven. De advocaat zal hierbij aangeven hoe hij vanuit juridisch oogpunt tegen de zaak aankijk, en wat er volgens mij met de zaak moet gebeuren.
4. De officier van justitie zal vervolgens een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak. Dit voorstel kan inhouden een sepot, een te betalen boete, schadevergoeding of bedrag ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, een werkstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid (bij verkeersdelicten), of een aanwijzing.
7. Hierna kunnen u en uw advocaat nog reageren op dit voorstel. Vaak zal uw advocaat eerst om een korte onderbreking vragen teneinde het voorstel met u te bespreken. U kunt dan zelf ook aangeven wat u ervan vindt.
8. Vervolgens is het aan u of u het voorstel al dan niet accepteert. Wanneer u het voorstel aanvaard zal de officier van justitie direct de documenten voor de strafbeschikking opleggen waarin de straffen, maatregel(en) en/of aanwijzing(en) zijn opgenomen. U moet dat ondertekenen voor akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan zal de officier van justitie geen strafbeschikking opleggen. De officier van justitie kan dan besluiten om u te dagvaarden om te verschijnen bij de politierechter.

Strafbeschikking

Indien u het eens bent met het strafvoorstel, dan zal de officier van justitie dit uitwerken in de vorm van een strafbeschikking. De strafbeschikking is de officiële strafoplegging. U hebt vervolgens nog 14 dagen bedenktijd. Als u het later toch niet eens bent met de opgelegde straf, dan kunt u binnen deze 14 dagen in verzet gaan door het indienen van een verzetschrift. De zaak zal dan aan de rechter worden voorgelegd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden